SwiadomiZdrowia.pl I ZDROWIE I CHOROBY I DIETA

25° C Pogodnie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ONCORIA

Polityka prywatności Polskiego Stowarzyszenia Onkodietetyki  

 

Informujemy, że Polskie Stowarzyszenie Onkodietetyki z siedzibą w Bydgoszczy w związku z prowadzoną przez siebie działalnością̨ statutową oraz działalnością gospodarczą, w tym prowadzeniem serwisów internetowych https://onko.com.pl/ i http://robocza.swiadomizdrowia.pl/ przetwarza informacje, wśród których mogą̨ znajdować́ się̨ dane, które w świetle obowiązujących przepisów, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO lub Rozporządzeniem), mają charakter danych osobowych. 

Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Onkodietetyki z siedzibą  Bydgoszczy przy ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000531175, NIP 9532647801, REGON 360608978. 

Odbiorcami podanych danych osobowych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia, są podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych oraz podmioty kooperujące z Administratorem, czyli dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji celów statutowych Administratora. Ze względu na powyższe informujemy, że podmiotami przetwarzającymi dane osobowe mogą być w szczególności, lecz niewyłącznie, następujące podmioty: 

  • Onkodietetyka sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 51, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000785695, NIP 9532767698, REGON 383335815, 
  • Passio sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000302925, NIP 5542791555, REGON 340441784,  
  • Passio Consumer Healthcare sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000802932, NIP 9532770588, REGON 384309607,  
  • Passio Design Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000531175, NIP 9532647801, REGON 360608978,  
  • Open Labotec sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000649724, NIP 5542943692, REGON 365959518.  

Zarówno Administrator jak i Odbiorcy danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich i wymaganych obowiązującymi przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczają dane osobowe użytkowników przed ich nieuprawnionym udostępnieniem, utratą czy uszkodzeniem. 

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz w zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie. Ponadto Administrator wskazuje, że przetwarzanie danych osobowych następuje jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji celów statutowych, w tym także prowadzenia działalności gospodarczej, świadczenia usług oraz udzielania informacji o aktualnych oraz przyszłych wydarzeniach i innych formach działalności organizowanych przez Administratora. Przetwarzanie nie będzie naruszało dóbr i interesów osób, których dane dotyczą ani ich podstawowych praw i wolności. 

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: 

  • dane personalne (imię, nazwisko, data urodzenia, wykształcenie, status rodzinny);  
  • dane kontaktowe (adres elektroniczny, numer telefonu, miasto zamieszkania);  
  • szczególne kategorie danych osobowych, tj. informacje dotyczące stanu zdrowia (typ i okres trwania choroby, stosowane terapie, przynależność do organizacji wspierających) 

Podanie danych osobowych pozostaje dobrowolne. 

Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez okres 5 (pięciu) lat lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności. 

Osoby udostępniające dane osobowe mają prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

Wszelkie żądania dotyczące przetwarzania danych osobowych, w szczególności dotyczące cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania można wyrazić w formie pisemnej na adres 85-862 Bydgoszcz, ul. Bydgoskich Przemysłowców 6 lub adres e-mail: pso@onko.com.pl. 

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany uznaje się za obowiązujące od chwili ich zamieszczenia na właściwych stronach internetowych wskazanych w pierwszym akapicie. 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors