Regulamin serwisu internetowego swiadomizdrowia.pl

I. Definicje:

 1. Administrator – ONKODIETETYKA sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-667 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 51), wpisana pod numerem 0000785695 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał
  zakładowy 1.400.000 zł, wpłacony w pełnej wysokości, NIP 9532767698, REGON Administrator dba o serwer strony i zapewnia jej prawidłowe działanie oraz wykonuje czynności związane z funkcjonowaniem strony internetowej;
 2. Centrum Onkodietetyki – centrala firmy ONKODIETETYKA sp. z o.o. mieszcząca się pod adresem siedziby w Bydgoszczy i jej filie umiejscowione w oznaczonych
  miastach Polski;
 3. Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność prawną do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność do czynności prawnej, która korzysta z serwisu internetowego. Za konsumenta uważa się klienta będącego osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej zakupu Usługi niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Konto – zarejestrowany przez Klienta na stronie internetowej Serwisu internetowego zindywidualizowany zbiór zasobów telekomunikacyjnych, zawierający niezbędne dane, umożliwiający Klientowi korzystanie ze strony internetowej Serwisu internetowego, w tym dokonanie rezerwacji;
 5. Regulamin serwisu internetowego – niniejszy regulamin serwisu internetowego;
 6. Regulamin usług profilaktycznych – regulamin świadczenia usług z zakresu programów profilaktycznych w prewencji chorób nowotworowych przez ONKODIETETYKA sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy stanowiący odrębny dokument dotyczący warunków świadczenia usług;
 7. Serwis internetowy – serwis internetowy, dostępny pod adresem www.swiadomizdrowia.pl, prowadzony przez Administratora w celu realizacji
  działalności, w tym promocji i rezerwacji usług z zakresu programów profilaktycznych w prewencji chorób nowotworowych świadczonych w Centrum Onkodietetyki oraz sprzedaży towarów;
 8. Treść (Treści) – treści, w szczególności informacje, opinie, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy, w tym utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez Administratora lub osobę korzystającą ze strony internetowej Serwisu internetowego;
 9. Usługa – usługa oferowana Klientom przez ONKODIETETYKA sp. z o.o. na warunkach określonych w Regulaminie usług profilaktycznych;
 10. Zakup vouchera – zakup pakietu usług oferowanych przez ONKODIETETYKA sp. z o.o. na zasadach określonych w pkt. III niniejszego Regulaminu serwisu internetowego oraz w Serwisie internetowym.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin serwisu internetowego określa warunki korzystania z serwisu internetowego www.swiadomizdrowia.pl prowadzonego przez ONKODIETETYKA
  sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.
 2. Administrator poprzez Serwis internetowy oferuje usługi świadczone przez Centrum Onkodietetyki. Świadczenie usług uregulowane jest odrębnym Regulaminem, o którym mowa w pkt I ust. 6.
 3. Klient może porozumiewać się z Serwisem internetowym korespondencyjnie (adres: ONKODIETETYKA sp. z o.o., ul. Jana Karola Chodkiewicza 51, 86-667 Bydgoszcz) lub drogą elektroniczną (adres: kontakt@onkodietetyka.pl).
 4. W razie wystąpienia błędów na stronie Serwisu internetowego, w szczególności co do zakresu lub dostępności Usługi, Administrator poinformuje o tym fakcie Klienta umożliwiając mu zmianę wybranej usługi.
 5. Szczegółowe zasady przetwarzania przez Administratora danych osobowych podawanych przez Klienta w związku z korzystaniem ze strony Serwisu internetowego zawarte są w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie internetowym.

III. Zakup vouchera i rezerwacja

 1. Zakupu pakietu usług w formie vouchera można dokonać za pośrednictwem Serwisu internetowego www.swiadomizdrowia.pl .
 2. W celu dokonania zakupu klient musi wybrać dostępny pakiet usług oraz podać własne dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon).
 3. Warunkiem dokonania zakupu vouchera jest jego opłacenie za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl/Dotpay, do którego Klient zostanie przekierowany automatycznie po podaniu danych kontaktowych, bądź też bezpośrednio na miejscu w przypadku realizacji usługi w Centrum Onkodietetyki zgodnie z postanowieniami Regulaminu, o którym mowa w pkt I ust. 6. Płatność za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl/Dotpay realizowana jest przez P24 DOTCARD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Tadeusza Czackiego 7/9/11 (00-043), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000629532. Po dokonaniu płatności za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl/Dotpay Klient otrzyma na podany adres mailowy potwierdzenie dokonania opłaty.
 4. Po dokonaniu zakupu na wskazany adres wysłany zostanie voucher z indywidualnym, niepowtarzanym numerem.
 5. Pakiet usług może być zrealizowany w dowolnej lokalizacji Centrum Onkodietetyki na terenie Polski w terminie 30 dni od dnia zrealizowanej wizyty wstępnej u Opiekuna.
 6. Rezerwacji pierwszej wizyty u Opiekuna oraz pozostałych wizyt dostępnych w ramach danego pakietu w wybranej lokalizacji Centrum Onkodietetyki można dokonać zgodnie z postanowieniami regulaminu, o którym mowa w pkt I ust. 6 tj. osobiście w punkcie rejestracyjnym, telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na stronie internetowej lub on-line, w formie wiadomości e-mail skierowanej na adres kontakt@onkodietetyka.pl oraz za pośrednictwem komunikatora internetowego Messenger na portalu Facebook ( https://www.facebook.com/onkodietetyka/ ).
 7. W celu dokonania rezerwacji drogą elektroniczną Klient musi podać dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego), może także określić inne istotne warunki dotyczące rezerwacji.
 8. Rezerwacji drogą elektroniczną Klient może dokonywać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Realizacja złożonych rezerwacji prowadzona jest w dni robocze w godzinach 09:00 – 17:00.
 9. Klient otrzyma na podany adres mailowy lub nr telefonu potwierdzenie dokonania rezerwacji.

IV. Odstąpienie od umowy

 1. Klient może odstąpić od umowy o świadczenie Usługi zgodnie z postanowieniami Regulaminu, o którym mowa w pkt I ust. 6.
 2. Klient zobowiązany jest poinformować o fakcie odstąpienia od umowy składając oświadczenie o rezygnacji w punkcie rejestracyjnym lub wysyłając skan podpisanego dokumentu na adres kontakt@onkodietetyka.pl.

V. Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, uniemożliwiające mu lub utrudniające poprawne korzystanie z Serwisu internetowego.
 2. Administrator zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Serwisie internetowym z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej. Komunikaty o planowanych przez Administratora przerwach w dostępie do serwisu będą publikowane z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej www.swiadomizdrowia.pl .
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności:
  1. za szkody poniesione przez Klienta będące wynikiem:
   a) korzystania ze strony przy użyciu udostępnionych przez Klienta osobom trzecim danych do logowania;
   b) nieuprawnionego pobierania materiałów ze strony;
   c) wadliwego działania sprzętu Klienta;
  2. za szkody wyrządzone osobom, którym przysługują prawa autorskie do treści zamieszczonych na stronie, jeżeli szkody te są wynikiem działania osób trzecich polegającego na wykorzystaniu tych treści lub ingerencję w nie bez zgody autorów lub Administratora;
  3. za bezpieczeństwo płatności dokonywanych za pośrednictwem serwisu przelewy24/Dotpay, o których mowa w pkt. III ust. 3 niniejszego Regulaminu serwisu internetowego.
 4. Administrator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w Serwisie internetowym przez Klientów i osoby trzecie.

VI. Prawa autorskie

 1. Wszelkie treści umieszczone na stronie internetowej www.swiadomizdrowia.pl chronione są prawem autorskim i nie mogą być zmieniane i uzupełniane, chyba że Administrator wyrazi na to pisemną zgodę.
 2. Zawartość Serwisu internetowego nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora. Ingerencja w treść strony internetowej bez zgody Administratora będzie traktowana jako naruszenie praw autorskich.
 3. Znaki towarowe, logo, zdjęcia oraz wszelkie treści umieszczone w Serwisie internetowym należą odpowiednio do ich właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mogą być one wykorzystane bez zgody ich właścicieli.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu serwisu internetowego za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność oraz skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego lub nieskutecznego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego lub nieskutecznego postanowienia.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie serwisu internetowego mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dna 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Regulamin serwisu internetowego obowiązuje od dnia 01.01.2021 r.