Spis treści:
§ 1. Postanowienia ogólne
§ 2. Zasady udzielanego wsparcia
§ 3. Pakiety usług z zakresu programów profilaktycznych w prewencji chorób nowotworowych
§ 4. Procedura świadczenia usług z zakresu programów profilaktycznych w prewencji chorób
nowotworowych
§ 5. Prawa i obowiązki stron
§ 6. Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego
§ 7. Postanowienia końcowe

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zakres oraz ogólne warunki umowy o świadczenie przez ONKODIETETYKA sp. z o.o. (Centrum Onkodietetyki) usług z zakresu programów profilaktycznych w prewencji chorób nowotworowych.
 2. Regulamin udostępniany jest w widocznym miejscu w punkcie rejestracyjnym oraz na stronie www.swiadomizdrowia.pl w formie elektronicznej, umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Postanowienia Regulaminu obowiązują cały zespół pracowników, wszystkie osoby korzystające z usług Centrum Onkodietetyki oraz podmioty kooperujące współdziałające na podstawie umów cywilnoprawnych.
 4. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. cena – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto należna za usługę, określona w odpowiednim cenniku usług z zakresu programów profilaktycznych w prewencji chorób nowotworowych, udostępnionym Usługobiorcy w punkcie rejestracyjnym Centrum Onkodietetyki i na stronie internetowej www.swiadomizdrowia.pl;
  2. cennik usług – wykaz cen za usługi z zakresu programów profilaktycznych w prewencji chorób nowotworowych, wykonywane przez Centrum Onkodietetyki;
  3. Centrum Onkodietetyki – zamiennie Centrum, oznacza centralę firmy ONKODIETETYKA sp. z o.o. mieszczącą się pod adresem siedziby w Bydgoszczy i jej filie umiejscowione w wyznaczonych miastach Polski;
  4. dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  5. formularz kontaktowy – dostępny na stronie formularz, umożliwiający kontakt oraz zakup on–line pakietu usług realizowanych w Centrum Onkodietetyki;
  6. kartoteka – zbiór dokumentów i formularzy wewnętrznych;
  7. kod – unikalny ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, nadawany Usługobiorcy podczas rejestracji, wykorzystywany w celu zabezpieczenia dostępu do danych Usługobiorcy szczególnie wrażliwych, spełniający wymagania określone w przepisach o zasadach bezpieczeństwa informacji oraz o ochronie danych osobowych;
  8. opiekun – łącznik pomiędzy specjalistą a Usługobiorcą, który na podstawie przeprowadzonej rozmowy oraz zgromadzonych informacji, wspólnie z Podopiecznym ustala ścieżkę wsparcia, opartą na proponowanych przez Centrum Onkodietetyki pakietach usług;
  9. pakiet usług – zbiór usług realizowany w ramach pakietu przez Centrum Onkodietetyki w oparciu o informacje dostarczone przez Usługobiorcę, zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszego Regulaminu;
  10. programy profilaktyczne w prewencji chorób nowotworowych – programy opracowane przez specjalistów ONKODIETETYKI sp. z o.o. opierające się o działania, które mają na celu obniżenie ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej przez wsparcie pakietem kompleksowych usług z obszarów psychologii i dietetyki w celu indywidualnego zweryfikowania obecnego stylu życia i wprowadzenia działań prozdrowotnych u osób szczególnie narażonych na choroby onkologiczne.
  11. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług z zakresu programów profilaktycznych w prewencji chorób nowotworowych.
  12. rejestr – zbiór informacji na temat ilości, rodzaju oraz terminów usług świadczonych przez Centrum Onkodietetyki;
  13. rejestracja – procedura nadania Usługobiorcy kodu identyfikującego, założenia kartoteki oraz dokonania wpisu do bazy danych Usługobiorców;
  14. specjalista dietetyk – osoba, która ukończyła studia wyższe na uczelni medycznej;
  15. specjalista psycholog – osoba, która ukończyła kierunkowe studia wyższe;
  16. usługi – odpłatne świadczenia, udzielane stacjonarnie w Centrum Onkodietetyki, przez specjalistów: dietetyków, psychologów oraz opiekunów o odpowiednich kwalifikacjach potwierdzonych wyższym wykształceniem kierunkowym, dyplomami oraz certyfikatami, którzy spełniają odpowiednie wymagania adekwatne do specyfiki świadczonych usług;
  17. Usługobiorca – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która akceptuje niniejszy Regulamin oraz korzysta z usług z zakresu programów profilaktycznych w prewencji chorób nowotworowych, określonych w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu, zamiennie nazywany również Klientem lub Podopiecznym, doświadczający problemów zdrowotnych zwiększających ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej i w związku z tym korzystający z profesjonalnego wsparcia w zakresie oferowanych przez Centrum Onkodietetyki usług.
  18. Usługodawca / Sprzedawca – ONKODIETETYKA sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-667), przy ulicy Jana Karola Chodkiewicza 51, zarejestrowaną pod numerem 0000785695 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (sąd rejestrowy w którym przechowywane są akta rejestrowe spółki: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), NIP: 9532767698, REGON: 383335815, kapitał zakładowy w wysokości 1.400.000 zł opłacony w całości.

§ 2. Zasady udzielanego wsparcia

 1. Centrum Onkodietetyki świadczy usługi obejmujące profilaktykę pierwotną chorób nowotworowych dla poszczególnych grup ryzyka.
 2. Dokonanie zapłaty ceny określonej w cenniku usług oraz akceptacja niniejszego Regulaminu na formularzu “Oświadczenie Usługobiorcy” są równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług.
 3. Centrum Onkodietetyki posiada wykwalifikowaną kadrę z zakresu dietetyki i psychologii. Kadra Centrum ma stosowne uprawnienia i jest zobowiązana do udzielania wszelkich informacji dotyczących usług określonych w niniejszym Regulaminie i udostępnionych cennikach oraz dokłada wszelkich starań, aby działać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami, zasadami etyki oraz poufności.
 4. Wszyscy pracownicy Centrum Onkodietyki, bez względu na ich status, zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które uzyskali w związku ze świadczeniem usług. Naruszenie obowiązku wskazanego w zdaniu pierwszym może – poza odpowiedzialnością porządkową – spowodować odpowiedzialność karną lub/i cywilną. Obowiązek wskazany w zdaniu pierwszym nie jest ograniczony czasowo.
 5. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż czynności podejmowane przez Centrum Onkodietetyki nie mogą zastąpić konsultacji lekarskiej ani procesu leczenia zaordynowanego przez lekarza.
 6. Korzystając z usług Centrum Onkodietetyki Usługobiorca jest świadomy, iż usługi świadczone przez Usługodawcę, mają charakter profilaktyczny, a z uwagi na złożoność czynników mających wpływ na wystąpienie choroby nowotworowej, Usługodawca nie daje gwarancji niewystąpienia tego
  typu schorzenia.
 7. Specjalistyczne usługi realizowane przez Centrum Onkodietetyki są oparte na indywidulanej interpretacji stanu zdrowia Usługobiorcy, dokonanej na podstawie analizy udostępnionych wyników badań laboratoryjnych zaleconych Usługobiorcy przez Centrum Onkodietetyki oraz informacji otrzymanych od Usługobiorcy w formie wywiadów, ankiet i formularzy.
 8. Usługobiorca jest zobowiązany do udzielania prawdziwych odpowiedzi i niezatajania jakichkolwiek informacji na temat stanu zdrowia. Usługobiorca zostaje pouczony i jest świadomy, iż niestosowanie się lub wybiórcze stosowanie się Usługobiorcy do zaleceń udzielanych przez Specjalistów, a także zatajenie jakichkolwiek informacji, bądź podanie informacji niezgodnych z prawdą przez Usługobiorcę, może wpłynąć negatywnie na stan zdrowia lub w szczególnych
  przypadkach zagrażać życiu Usługobiorcy.
 9. Centrum Onkodietetyki, nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. nieprawidłowo wykonaną usługę, jeżeli udzielone informacje oraz przedstawiony przez Usługobiorcę stan faktyczny, w szczególności w formie ankiet, wywiadu oraz badań, zawierał informacje nieprawdziwe lub niepełne,
  2. skutki wynikające z niewłaściwego stosowania diety, zaleceń i/lub suplementacji, stosowanej niezgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Specjalistów Centrum Onkodietetyki,
  3. niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, gdy jest to spowodowane działaniem lub zaniechaniem Usługobiorcy albo działaniem lub zaniechaniem osób trzecich.
 10. Usługodawca/Sprzedawca i Usługobiorca nie ponoszą wobec siebie odpowiedzialności za niewykonanie postanowień niniejszego Regulaminu spowodowane działaniem siły wyższej, przez Niniejszy dokument stanowi przedmiot majątkowych praw autorskich ONKODIETETYKA sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (ul. Chodkiewicza 51, 85-667 Bydgoszcz), podlegających ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. nr 1231 ze zm.).

§ 3. Pakiety usług z zakresu programów profilaktycznych w prewencji chorób nowotworowych

 1. Usługi z zakresu programów profilaktycznych w prewencji chorób nowotworowych świadczone przez Centrum Onkodietetyki w formie miesięcznych pakietów dostępne są w różnorodnych programach dostosowanych dla poszczególnych grup zwiększonego ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej.
 2. Centrum Onkodietetyki świadczy następujące programy realizowane w formie pakietów usług:
  1) “Program profilaktyczny w prewencji chorób nowotworowych – Otyłość”.
 3. Każdy program przygotowany dla poszczególnych grup zwiększonego ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej realizować można w oznaczonych miesięcznych pakietach, obejmujących zróżnicowany zakres usług (w tym zestaw badań laboratoryjnych, wizyty u Dietetyka oraz wizyty u Psychologa).
 4. Program, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) powyżej realizowany jest w następujących pakietach:
  1) Pakiet mini;
  2) Pakiet optymalny;
  3) Pakiet VIP.
 5. Opcjonalnie, do pakietu optymalnego lub pakietu VIP można wykupić za dodatkową opłatą dedykowany jadłospis.
 6. Szczegółowy zakres usług realizowanych w ramach poszczególnych pakietów określony jest w cenniku usług udostępnionym Usługobiorcy w punkcie rejestracyjnym Centrum Onkodietetyki i na stronie internetowej www.swiadomizdrowia.pl .
 7. Wszystkie usługi objęte danym pakietem należy zrealizować w ciągu 30 dni od dnia wizyty wstępnej z Opiekunem. Usługi zawarte w danym pakiecie niezrealizowane przed upływem 30 dni przepadają, chyba, że niezrealizowanie ich w terminie wynika:
  a) z okoliczności, za które winę ponosi Usługodawca,
  b) z nagłego znacznego pogorszenia stanu zdrowia Usługobiorcy uniemożliwiającego realizację usługi,
  c) z działania siły wyższej.
 8. Po realizacji pakietu Usługobiorca może podjąć decyzję o kontynuacji pakietu przez kolejny miesiąc, zmianie pakietu lub rezygnacji z dalszej realizacji usług.

§ 4. Procedura świadczenia usług z zakresu programów profilaktycznych w prewencji chorób nowotworowych

 1. Usługi Centrum Onkodietetyki z zakresu programów profilaktycznych w prewencji chorób nowotworowych realizowane są w ramach bezpośredniego i indywidualnego kontaktu z Usługobiorcą. Centrum Onkodietetyki nie świadczy przedmiotowych usług drogą elektroniczną.
 2. Usługi Centrum Onkodietetyki z zakresu programów profilaktycznych w prewencji chorób nowotworowych należy zakupić w formie pakietu poprzez zapłatę ceny zgodnej z cennikiem usług udostępnionym Usługobiorcy w punkcie rejestracyjnym Centrum Onkodietetyki i na stronie internetowej www.swiadomizdrowia.pl.
 3. Płatności za pakiet usług kupowany w Centrum Onkodietetyki, Usługobiorca zobowiązany jest dokonać w punkcie rejestracyjnym gotówką lub za pośrednictwem terminala płatniczego, przy czym płatności za usługi regulowane są najpóźniej bezpośrednio przed realizacją wizyty wstępnej u Opiekuna. Przy zakupie pakietu w trybie on-line płatności dokonuje się w formie przelewu za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl/Dotpay, do którego Klient zostanie przekierowany automatycznie po podaniu danych kontaktowych.
 4. Wykorzystanie pakietu, poprzedzone rezerwacją terminu wizyty wstępnej u Opiekuna, jest możliwe w dowolnej placówce Centrum Onkodietetyki w ciągu 30 dni od dnia zrealizowanej wizyty wstępnej u Opiekuna.
 5. Rezerwacja terminu wizyty u Opiekuna może nastąpić osobiście w punkcie rejestracyjnym, telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na stronie internetowej lub on-line, w formie wiadomości e-mail skierowanej na adres kontakt@onkodietetyka.pl oraz za pośrednictwem komunikatora internetowego Messenger na portalu Facebook ( https://www.facebook.com/onkodietetyka/ ), przy czym dokonanie rezerwacji pierwszej wizyty, w razie skorzystania z niej, wiąże się z koniecznością uiszczenia stosownej opłaty za dany pakiet. Wizyta u Opiekuna realizowana jest w ramach bezpośredniego i indywidualnego kontaktu z Usługobiorcą.
 6. Usługobiorca zgłaszający się na wizytę wstępną u Opiekuna oraz w momencie zakupu on-line pakietu usług składa oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę przekazanych przez siebie danych osobowych, w tym tzw. danych wrażliwych na warunkach określonych w Polityce Prywatności. Złożenie powyższego oświadczenia warunkuje korzystanie
  z usług Centrum Onkodietetyki.
 7. Rejestracja Usługobiorcy w bazie danych Usługobiorców jest dobrowolna, jednak odmowa rejestracji Usługobiorcy w bazie danych Usługobiorcy, jest jednoznaczna z brakiem możliwości korzystania z usług określonych w cenniku usług profilaktycznych.
 8. Na spotkaniu z Opiekunem, Usługobiorca udziela informacji w formie wywiadu, ankiety i/lub formularza wypełnianego wspólnie z Opiekunem i otrzymuje stosowne informacje o przebiegu usług z zakresu programów profilaktycznych w prewencji chorób nowotworowych zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę pakietem.
 9. Usługobiorca zobowiązany jest wykonać, za pośrednictwem kooperującego z Centrum Onkodietetyki laboratorium, zestaw badań laboratoryjnych opartych na opracowanych przez Centrum Onkodietetyki autorskich panelach badawczych dedykowanych – zgodnie z programami – dla poszczególnych grup zwiększonego ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej. Centrum Onkodietetyki wydaje zlecenie wykonania badań w dowolnej lokalizacji wybranej przez Usługobiorcę z listy punktów laboratoryjnych.
 10. W przypadku odmowy lub niewykonania badań laboratoryjnych za pośrednictwem kooperującego z Centrum Onkodietetyki laboratorium, Usługodawca może odmówić rezerwacji oraz realizacji poszczególnych usług z zakresu programów profilaktycznych w prewencji chorób nowotworowych.
 11. Usługobiorca może zarezerwować termin usługi z zakresu programów profilaktycznych w prewencji chorób nowotworowych ze Specjalistą w ramach kontynuacji realizowanego pakietu za pośrednictwem Opiekuna, bezpośrednio u Specjalisty lub poprzez środki komunikacji wskazane w § 5 ust. 2.

§ 5. Prawa i obowiązki stron

 1. Centrum Onkodietetyki zastrzega sobie prawo do kontaktu z Usługobiorcą na udostępniony Usługodawcy numer telefonu i/lub adres e-mail w celu związanym z rezerwacją wizyty, w tym potwierdzenia zarezerwowanego terminu wizyty przez Usługobiorcę.
 2. Wszelkie zmiany dotyczące terminu realizacji usługi, należy zgłaszać poprzez sms lub mailowo na adres kontakt@onkodietetyka.pl odpowiadając na wiadomość z przypomnieniem wizyty, bądź też telefonicznie na numer Centrum Onkodietetyki wskazany na stronie internetowej albo w formie wiadomości wysłanej za pośrednictwem komunikatora internetowego Messenger na portalu facebook ( https://www.facebook.com/onkodietetyka/ ) najpóźniej 24 h przed zarezerwowanym terminem wizyty. W przypadku zgłoszenia nieobecności Usługobiorcy lub niedyspozycji Specjalisty Centrum Onkodietetyki wyznaczy inny termin realizacji usługi dogodny dla Usługobiorcy.
 3. W sytuacji, gdy Usługobiorca nie stawi się na umówioną wizytę, a jednocześnie nie odwoła zarezerwowanego terminu, Centrum Onkodietetyki zrealizuje usługę w innym terminie uzgodnionym z Usługobiorcą, z zastrzeżeniem postanowienia § 3 ust. 7 niniejszego Regulaminu.
 4. Usługobiorca, który uiścił należność za pakiet usług otrzymuje paragon lub (na życzenie) fakturę.
 5. Usługobiorca może zrezygnować z niezrealizowanego pakietu usług. W razie rezygnacji Usługobiorca zobowiązany jest jednak poinformować o tym fakcie Centrum Onkodietetyki, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy w punkcie rejestracyjnym lub wysyłając na adres kontakt@onkodietetyka.pl co najmniej 24h przed terminem zarezerwowanej wizyty wstępnej u Opiekuna. Zwrot opłaty za pakiet usług nastąpi w punkcie rejestracyjnym gotówką w dniu złożenia rezygnacji lub przelewem na numer rachunku bankowego wskazany w oświadczeniu w terminie do 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.
 6. Skorzystanie z usług określonych w cenniku usług z zakresu programów profilaktycznych w prewencji chorób nowotworowych jest równoznaczne ze spełnieniem świadczenia przez Centrum Onkodietetyki. Po spełnieniu świadczenia przez Centrum Onkodietyki Usługobiorca nie może odstąpić od umowy w zakresie usług, które zostały wykonane zgodnie z wybranym pakietem usług.
 7. Usługobiorca ma prawo wglądu – na miejscu, tj. w Centrum Onkodietetyki – do własnej dokumentacji zgromadzonej w kartotece oraz bazie danych Usługobiorców i/lub jej usunięcia na pisemny wniosek złożony w punkcie rejestracyjnym. Usunięcie dokumentacji zgromadzonej w kartotece oraz bazie danych Usługobiorców jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług przez Centrum Onkodietetyki.
 8. Centrum Onkodietetyki może odmówić wykonania usługi w przypadku, gdy:
  1. Usługobiorca nie uiści opłaty zgodnej z udostępnionym cennikiem usług;
  2. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że Usługobiorca jest nieletni, a Usługobiorca odmawia
   okazania dokumentu tożsamości;
  3. zachowanie Usługobiorcy świadczy, iż jest on pod wpływem: alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub innych substancji o działaniu podobnym do wyżej wymienionych lub zachowanie Usługobiorcy jest obraźliwe, bądź narusza dobra osobiste pracowników Centrum Onkodietetyki lub osób trzecich;
  4. realizacja usługi naruszałaby obowiązujące przepisy prawa lub zasady etyki, albo ze względów merytorycznych uwzględniając dobro i zdrowie Usługobiorcy.
 1. Realizacja usługi w towarzystwie innych osób, np. partnera wymaga każdorazowo zgody Usługodawcy.
 2. Materiały oraz zalecenia przekazane podczas wizyty stanowią własność intelektualną Centrum Onkodietetyki i podlegają stosownej ochronie, a ich rozpowszechnianie, kopiowanie, odsprzedawanie lub udostępnianie jest zabronione. Specjalista, Usługobiorca lub osoba trzecia uczestnicząca w realizacji usługi nie może wykorzystywać materiałów udostępnionych w trakcie usługi z zakresu programów profilaktycznych w prewencji chorób nowotworowych do celów
  wykraczających poza prowadzoną terapię lub w inny sposób niezgodny przepisami prawa oraz z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku podejrzenia zagrożenia życia lub zdrowia Usługobiorcy bądź osób trzecich, Centrum Onkodietetyki może odstąpić od zasady zachowania poufności w celu ochrony życia i zdrowia osób zagrożonych.

§ 6 Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego

 1. W celu zwiększenia jakości specjalistycznych usług świadczonych przez Centrum Onkodietetyki Usługobiorca może wypełnić anonimową ankietę określającą stopień satysfakcji ze zrealizowanej usługi. Pojemnik na ankiety znajduje się w punkcie rejestracyjnym.
 2. Reklamacja usług świadczonych przez Centrum Onkodietetyki powinna zostać zgłoszona w formie pisemnej niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty zaistnienia okoliczności powodujących nieprawidłowości, niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczenia osobiście w Centrum Onkodietetyki lub przesyłką na adres: ONKODIETETYKA sp. z o.o., ul. Jana Karola Chodkiewicza 51, 85-667 Bydgoszcz. Dopuszczalne jest również złożenie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@onkodietetyka.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby, adres poczty elektronicznej, kod Usługobiorcy, szczegółowy opis przyczyny reklamacji w tym wszelkie okoliczności, jakie miały wpływ na niewłaściwą realizację usługi, datę i podpis Klienta.
 4. Reklamacje zawierające treści wulgarne lub obraźliwe wobec Usługodawcy nie będą rozpatrywane.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Centrum Onkodietetyki nastąpi niezwłocznie, nie późnej jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacji przez Usługodawcę.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu.
 2. Zmiana danych Usługodawcy wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nie wymaga zmiany Regulaminu.
 3. W razie zmiany Regulaminu, Usługobiorcy zostaną poinformowani o dokonaniu zmian przez zamieszczenie na stronie internetowej www.swiadomizdrowia.pl komunikatu zawierającego ich wykaz oraz ujednoliconego tekstu Regulaminu.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust.1 nowe postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do usług lub sprzedaży dokonanych od dnia wejścia w życie zmian.
 5. Usługobiorca – po zapoznaniu się ze zmianami Regulaminu – może złożyć pisemne oświadczenie o tym, że zmian tych nie akceptuje oraz o zaprzestaniu korzystania z usług świadczonych przez Centrum Onkodietetyki.
 6. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego Regulaminu, który to w dalszym ciągu będzie obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 7. Spory wynikłe między z zawartej między stronami umowy będą rozpoznawane przez właściwe sądy powszechne.
 8. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umowy o świadczenie Usług jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.
 9. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.