SwiadomiZdrowia.pl I ZDROWIE I CHOROBY I DIETA

20° C Pogodnie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ONCORIA

Regulamin serwisu internetowego www.swiadomizdrowia.pl

 

 1. DEFINICJE:

 

 1. Administrator – Polskie Stowarzyszenie Onkodietetyki z siedzibą w Bydgoszczy (85-862 Bydgoszcz, ul. Bydgoskich Przemysłowców 6), wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem KRS 0000531175, NIP 9532647801, REGON 360608978. Administrator dba o serwer Serwisu Internetowego i zapewnia jego prawidłowe działanie oraz wykonuje czynności związane z funkcjonowaniem Serwisu;
 2. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 4. Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność prawną do czynności prawnych,
  a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która korzysta z serwisu internetowego. Za konsumenta uważa się klienta będącego osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej zakupu Usługi niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową; 
 5. Konto – zarejestrowany przez Klienta na stronie internetowej Serwisu internetowego zindywidualizowany zbiór zasobów telekomunikacyjnych, zawierający niezbędne dane, umożliwiający Klientowi korzystanie ze strony internetowej Serwisu internetowego, w tym dokonanie rezerwacji i złożenie zamówienia; 
 6. Produkt – dostępna w Serwisie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Serwisu Internetowego;
 7. Regulamin serwisu internetowego – niniejszy regulamin serwisu internetowego;
 8. Serwis internetowy –  serwis i sklep internetowy, dostępny pod adresem www.swiadomizdrowia.pl, prowadzony przez Administratora w celu realizacji działalności statutowej i działalności gospodarczej, w tym promocji i rezerwacji usług z zakresu programów profilaktycznych w prewencji chorób nowotworowych oraz sprzedaży dedykowanych Produktów;
 9. Treść (Treści) – treści, w szczególności informacje, opinie, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy, w tym utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez Administratora lub osobę korzystającą ze strony internetowej Serwisu internetowego;
 10. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu i/ lub vouchera  zawierana albo zawarta przez Klienta za pośrednictwem Serwisu internetowego;
 11. Zakup vouchera– (zwany zamiennie zakupem usługi) zakup usługi lub pakietu usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu internetowego na zasadach określonych niniejszym Regulaminie serwisu internetowego oraz w Serwisie internetowym.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 1. Regulamin serwisu internetowego określa warunki korzystania z serwisu i sklepu internetowego www.swiadomizdrowia.pl prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Onkodietetyki.
 2. Klient może porozumiewać się z Serwisem internetowym korespondencyjnie (adres: Polskie Stowarzyszenie Onkodietetyki, ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz) lub drogą elektroniczną (adres:  kontakt@swiadomizdrowia.pl). 
 3. W razie wystąpienia błędów na stronie Serwisu internetowego, w szczególności co do zakresu lub dostępności usługi bądź Produktu, Administrator poinformuje o tym fakcie Klienta umożliwiając mu zmianę wybranej usługi lub złożonego zamówienia.
 4. Klient obowiązany jest do korzystania z Serwisu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator:

1)   Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

2)   Dostęp do poczty elektronicznej;

3)   Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej;

4)   Zalecana rozdzielczość ekranu: 1080×724;

5)   Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Polskie Stowarzyszenie Onkodietetyki. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba (zwana dalej Klientem), której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania. Szczegółowe zasady przetwarzania przez Administratora danych osobowych podawanych przez Klienta w związku z korzystaniem ze strony Serwisu internetowego zawarte są w  Polityce prywatności dostępnej w Serwisie internetowym pod adresem: http://robocza.swiadomizdrowia.pl/polityka-prywatnosci/ .

 

III.  OFERTY W SERWISIE INTERNETOWYM

 

 1. Za pośrednictwem Serwisu internetowego Administrator oferuje produkty oraz vouchery na realizację usług świadczonych przez partnerów Administratora.  Administrator zamieszcza w Serwisie internetowym produkty i vouchery na usługi lub pakiet usług partnerów na podstawie odrębnego zlecenia. Partnerzy udzielają Administratorowi pełnomocnictwa w odpowiednim zakresie, w szczególności zamieszczania ofert w Serwisie internetowym oraz wyrażają zgodę na zamieszczenie swojej nazwy i logo w Serwisie internetowym. Administrator nie gwarantuje partnerom określonych efektów sprzedażowych i nie ponosi odpowiedzialności względem partnera z tytułu ewentualnych utraconych korzyści.
 2. Partner zobowiązuje się do stałego posiadania w ofercie kierowanej do Klientów usług objętych voucherem w terminie do upływu ważności vouchera. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za realizację usługi objętej voucherem. Partner zobowiązany jest zapewnić obsługę posprzedażową Produktu, w tym w szczególności spełnić wszelkie obowiązki nakładane przez obowiązujące przepisy na sprzedawcę, tj. obowiązki dotyczące gwarancji, rękojmi i obowiązki wynikające z przepisów dotyczących konsumentów. W przypadku nie zrealizowania przez partnera obowiązków w powyższym zakresie Administrator uprawniony będzie do uwzględnienia reklamacji złożonej przez Klienta ze skutkiem dla partnera, w tym w szczególności zwrócić Klientowi wpłaconą cenę oraz obciążyć partnera jej wartością.
 3. Voucher uznaje się za zrealizowany w przypadku, gdy:
 4. a)Klient zrealizował go w terminie do upływu ważności vouchera;
 5. b)partner w pełnym zakresie zrealizował usługę na rzecz Klienta;
 6. c)Klient nie wystąpił wobec Administratora z żądaniem zwrotu płatności za voucher.

W przypadku, gdy dany voucher realizowany jest w sposób inny niż jednorazowo (np. obejmuje pakiet określonych świadczeń rozłożonych w czasie) voucher uznaje się za zrealizowany po realizacji wszystkich świadczeń wchodzących w jego zakres lub odpowiednio – upływu czasu dostępności tych świadczeń.

 1. Płatność wynagrodzenia na rzecz partnera dokonywana będzie na warunkach określonych w odrębnym zleceniu. Administratorowi przysługuje prawo do prowizji tj. wynagrodzenia z tytułu pośrednictwa w oferowaniu produktów oraz voucherów na realizację usług partnerów. Wzajemne rozliczenia pomiędzy Administratorem i partnerami nie będą powodować wzrostu ceny zakupu dla Klienta.
 2. Usługi, o których mowa w niniejszym pkt III. Regulaminu będą świadczone przez czas określony w Zleceniu. W przypadku, w których w zleceniu nie określono czasu świadczenia usługi, Administratorowi i partnerowi przysługuje prawo wypowiedzenia zlecenia usługi ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego. Zakup Produktów i voucherów dokonany przed upływem terminu zlecenia zachowuje ważność.

 

 1. ZAMÓWIENIE PRODUKTU, ZAKUP I PŁATNOŚĆ

 

 1. Klient może dokonać zakupu Produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu internetowego przy pomocy Formularza zamówienia.
 2. Korzystanie z Formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Serwisie internetowym. Złożenie zamówienia następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza zamówienia i (2) kliknięciu pola „Potwierdź zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu internetowego).
 3. W Formularzu zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności.
 4. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane w Serwisie internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. O  ile nie zastrzeżono inaczej ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Cena Produktu uwidoczniona w Serwisie internetowym jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 5. Zawarcie Umowy sprzedaży za pomocą Formularza zamówień odbywa się na następujących zasadach:

1)   W celu zawarcia Umowy sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia i dokonanie płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, do którego Klient zostanie przekierowany automatycznie.

2)   Po złożeniu Zamówienia Administrator niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz oświadczenie Administratora o otrzymaniu Zamówienia.

3)   Następnie Administrator niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych (termin związania Zamówieniem), może przyjąć Zamówienie do realizacji. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje przez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta zawierającej oświadczenie Administratora o przyjęciu Zamówienia do realizacji.

 

 1. KOSZT, TERMIN I SPOSÓB DOSTAWY
 2. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

1) Paczka kurierska.

 1. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Koszty dostawy są uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności.
 2. W przypadku dostawy Produktów poza granice Rzeczypospolitej Polskiej koszty dostawy są ustalane indywidualnie przed lub po złożeniu Zamówienia i są dostosowane do wagi oraz gabarytu przesyłki.
 3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Termin ten należy liczyć od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
 4. Przed odebraniem przesyłki Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

 

 1. ZAKUP VOUCHERA NA USŁUGĘ I REZERWACJA ON-LINE

 

 1. Za pośrednictwem Serwisu internetowego Klient może dokonać zakupu i rezerwacji usług świadczonych przez partnerów Administratora.
 2. Zakupu usługi lub pakietu usług w formie vouchera można dokonać za pośrednictwem Serwisu internetowego www.swiadomizdrowia.pl 
 3. W celu dokonania zakupu klient musi wybrać dostępną usługę lub pakiet usług oraz podać własne dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon). 
 4. Warunkiem dokonania zakupu vouchera jest jego opłacenie za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych do którego Klient zostanie przekierowany automatycznie po podaniu danych kontaktowych. Po dokonaniu płatności Klient otrzyma na podany adres email potwierdzenie dokonania opłaty.
 5. Po dokonaniu zakupu na wskazany adres email Klienta wysłany zostanie voucher w formie elektronicznej z indywidualnym, niepowtarzanym numerem umożliwiającym dokonanie rezerwacji usługi u partnera świadczącego usługę.

 

 

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Reklamacje związane z sprzedażą Produktów i świadczeniem usług oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Serwisu internetowego rozpatruje się następująco:

1)   Klient może składać reklamacje za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  kontakt@swiadomizdrowia.pl lub też pisemnie na adres: Polskie Stowarzyszenie Onkodietetyki, ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz.

2)   Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Administratora.

3)   Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Administratora.

4)   Odpowiedź Administratora w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób.

 1. Informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient ma prawo odstąpić od umowy zakupu Produktów nabytych za pośrednictwem Serwisu internetowego w terminie 14 dni od daty dostawy, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Zwrot Produktów w ramach odstąpienia od umowy możliwy jest wówczas, gdy Produkt będzie kompletny i nie będzie nosił śladów użytkowania ani uszkodzeń oraz zostanie dostarczony wraz z  dowodem zakupu – oryginałem lub kopią paragonu lub faktury. Zwrotowi nie podlega Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie może być zwrócony ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych. Zwracany Produkt musi być nienaruszony, w stanie w jakim go wysłano, w firmowym opakowaniu, z akcesoriami, próbkami i miniaturkami produktów, otrzymanymi prezentami oraz dokumentami zamówienia.
 3. Koszt odesłania Produktu pokrywa Klient. Produkt należy przesłać na adres siedziby Administratora (ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz), wyłącznie po uprzednim poinformowaniu o swojej decyzji mailowo na adres:  kontakt@swiadomizdrowia.pl.
 4. Klient może odstąpić od umowy o świadczenie usługi zgodnie z postanowieniami odpowiednich regulaminów dotyczących usług świadczonych przez partnerów Administratora.

 

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

 

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, uniemożliwiające mu lub utrudniające poprawne korzystanie z Serwisu internetowego. 
 2. Administrator zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Serwisie internetowym z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej. Komunikaty o planowanych przez Administratora przerwach w dostępie do serwisu będą publikowane z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej www.swiadomizdrowia.pl .
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności:

1)      za szkody poniesione przez Klienta będące wynikiem:

 1. a)korzystania ze strony przy użyciu udostępnionych przez Klienta osobom trzecim danych do logowania;
 2. b)nieuprawnionego pobierania materiałów ze strony;
 3. c)wadliwego działania sprzętu Klienta;

2)      za szkody wyrządzone osobom, którym przysługują prawa autorskie do treści zamieszczonych na stronie, jeżeli szkody te są wynikiem działania osób trzecich polegającego na wykorzystaniu tych treści lub ingerencję w nie bez zgody autorów lub Administratora;

3)      za bezpieczeństwo płatności dokonywanych za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, o których mowa w pkt. IV ust. 5 niniejszego Regulaminu serwisu internetowego.

 1. Administrator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w Serwisie internetowym przez Klientów i osoby trzecie.

 

 1. PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Wszelkie treści umieszczone na stronie internetowej www.swiadomizdrowia.pl chronione są prawem autorskim i nie mogą być zmieniane i uzupełniane, chyba że Administrator wyrazi na to pisemną zgodę.
 2. Zawartość Serwisu internetowego nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora. Ingerencja w treść strony internetowej bez zgody Administratora będzie traktowana jako naruszenie praw autorskich.
 3. Znaki towarowe, logo, zdjęcia oraz wszelkie treści umieszczone w Serwisie internetowym należą odpowiednio do ich właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mogą być one wykorzystane bez zgody ich właścicieli.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu serwisu internetowego za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność oraz skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego lub nieskutecznego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego lub nieskutecznego postanowienia. 
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie serwisu internetowego mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dna 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Bieżąca aktualizacja regulaminu serwisu internetowego obowiązuje od dnia 10.08.2021 r.
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors